Regulamin

Regulamin platformy internetowej Spółdzielni Socjalnej Avatar

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem Platformy Internetowej (strona www) jest Spółdzielnia Socjalna Avatar z siedzibą w Rzeszowie (zwana dalej Usługodawcą), której prezesem jest Lucyna Mieszek.
 2. Platforma Internetowa prowadzona jest zgodnie z Regulaminem i właściwymi dla Platformy i Usługodawcy przepisami prawa.
 3. Serwis prowadzony jest w celu sprzedaży prezentowanych w nim produktów. Informacje o prezentowanych w serwisie produktach, w szczególności o cenie, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin określa zasady dokonywania przez Usługodawcę, za pośrednictwem serwisu, sprzedaży produktów Klientom. Niniejszy regulamin udostępniony jest dla Klientów na stronie http://www.avatar.diet/regulamin, będąc dostępny dla każdego użytkownika sieci Internet, w tym dla każdego użytkownik serwisu;
 5. Klient przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem Platformy, powinien zapoznać się z niniejszym regulaminem. Jednocześnie z zamówieniem Klient potwierdza, iż niniejszy regulamin zna oraz akceptuje zawarte w nim postanowienia. Oświadczenie to składane jest poprzez oznaczenie aktywnego pola, wyszczególnionego i widocznego w toku składania zamówienia.
 6. Wszelkie prawa do serwisu są zastrzeżone. Powyższe odnosi się między innymi do zamieszczonych w serwisie elementów tekstowych, graficznych, układów elementów, formularzy. Korzystanie przez użytkowników z serwisu nie powoduje nabycia jakichkolwiek praw do serwisu.
 7. Dane zawarte w treści serwisu mają charakter wyłącznie informacyjny. Informacje wszelkiego rodzaju, w tym w szczególności dotyczące prezentowanych produktów pochodzą ze źródeł, które Usługodawca uznał za rzetelne i wiarygodne. Powyższe nie wyklucza możliwości wystąpienia błędów lub braków, będących wynikiem działań leżących poza zakresem kontroli Usługodawcy w tym infrastruktury komputerowo-internetowej klienta (ze starego regulaminu). Tym samym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, kompletność, jak i precyzyjność prezentowanych informacji, jak również w zakresie zdatności informacji dla celów wiadomych użytkownikom.
 8. Oferta  objęta  niniejszym  Regulaminem  skierowana  jest  do osób fizycznych.

 

 

§2

Definicje i dane kontaktowe

 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Platforma Internetowa/Platforma- strona www udostępniana i działająca pod adresem domeny (strona www), z wykorzystaniem której Usługodawca daje Klientom możliwość korzystania z usług terapeutyczno-dietetycznych oferowanych przez Usługodawcę.
  2. Usługodawca- Spółka Socjalna Avatar z siedzibą w Rzeszowie, ul. Siemieńskiego 20a, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000729865, NIP 517-038-97-61.
  3. Klient - osoba fizyczna, który korzysta z funkcjonalności Platformy Internetowej.
  4. Konto - przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień w ramach Usług oferowanych przez Usługodawcę. Wymaga przypisania do danego Klienta unikalnej nazwy (loginu) oraz hasła.
  5. Regulamin - niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Platformy zamieszczony pod adresem domeny (strona www)
  6. Usługa Płatna – odpłatna usługa polegająca na udzieleniu  Klientowi przez Usługodawcę dostępu w formie on-line do ograniczonych czasowo-kosztowo materiałów dostępnych po zalogowanie do Platformy niezbędnych do osiągnięcia założonego celu terapeutyczno-dietetycznego
  7. Usługa  Bezpłatna – nieodpłatna,  określona  w  regulaminie  usługa  wchodząca w skład  funkcjonalności Platformy. W Platformie dostępne są dwie Usługi Bezpłatne: Konto, Profilaktyka.
  8. Wywiad żywieniowy pogłębiony -  część Usługi Płatnej zawierająca niezbędne  informacje dotyczące Klienta i stanu jego zdrowia przesłane do Usługodawcy poprzez Platformę i  służące do zebrania przez usługodawcę niezbędnych informacji do świadczenia Usługi Płatnej  z wykorzystaniem Platformy.
  9. Profilaktyka – część Platformy Internetowej dostępnej po założeniu Konta i zalogowaniu i służąca do przekazania darmowych materiałów edukacyjnych związanych z poprawą samopoczucia i utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej.
  10. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE.
 2. Dane Usługodawcy są następujące:  Spółdzielnia Socjalna AVATAR z siedzibą w Rzeszowie, przy  ul.  Siemieńskiego 20a,  zarejestrowana  przez  Sąd  Rejonowy  w  Rzeszowie  pod  numerem  NIP: 517 038 97 61, KRS: 0000729865, REGON: 380071882, tel. 17 307 01 83, e-mail: biuro@avatar.diet
 3. Poprzez  informacje  zawarte  w  Regulaminie  oraz  odpowiednie  informacje  dostępne  w Platformie Usługodawca  podaje informacje oraz informuje o:
  • Głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem;
  • Sposobie zawarcia umowy i realizacji zamówień;
  • Płatnościach;
  • Rodzajach usług;
  • Usterkach i wymaganiach technicznych koniecznych do korzystania z Platformy;
  • Stosowanej przez Usługodawcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  • Ochronie danych osobowych.

 

§ 3
Zawarcie umowy oraz realizacja zamówień

 

 1. Platforma służy do zawierania pomiędzy Usługodawcą a Klientami umów o świadczenie Usług Płatnych i Usług Bezpłatnych.
 2. Zamówienia za pośrednictwem serwisu można składać przez cały rok, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. W celu złożenia zamówienia na Usługi oferowane przez Usługodawcę oraz w celu pełnego korzystania przez Klienta z Platformy Internetowej, tj. korzystania z jej wszelkich dostępnych funkcjonalności, konieczne jest:
  • Założenie na stronie Platformy Internetowej Konta poprzez rejestrację Klienta;
  • Zalogowanie się do Konta z wykorzystaniem loginu i hasła podanego podczas rejestracji.
 4. W  celu  prawidłowego  wykupienia Usługi Płatnej przez  Klienta  konieczne  są  następujące czynności:
  1. Założenie Konta przez Klienta na stronie Platformy Internetowej.
  2. Dokonanie potwierdzenia założenia Konta zgodnie z dokonanym wyborem - przez skrzynkę SMS - które nie skutkuje obowiązkiem płatności. Zgodnie z paragram 3 pkt 3.
  3. Wypełnienie Wywiadu żywieniowego pogłębionego poprzez odnośnik dostępny po zalogowaniu do Konta, wraz z obowiązkiem zapłaty.
  4. Wybór rodzaju zamawianej Usługi Płatnej. Klient ma możliwość wyboru Pakietu spośród dostępnych na Platformie Internetowej. Wskazane pakiety różnią się zakresem funkcjonalności. Ponadto, Klient może zamówić indywidualny pakiet zestawiony z różnych oferowanych modułów (funkcjonalności). Czas, na jaki nabywa się Usługę Płatną określany jest w miesiącach.
  5. Po dokonaniu czynności opisanych w pkt a-d Klient dokonuje płatności za pomocą Systemu Płatności Online Pay-U; Płatność następuje z góry za cały wybrany przez Klienta okres lub za pierwszy miesiąc z automatycznym pobieraniem płatności do końca trwania pakietu.  
 5. Prowadzący Serwis może zweryfikować złożone zamówienie w zakresie jego rzetelności, a także anulować je w razie zastrzeżeń co do jego prawidłowości oraz rzetelności.
 6. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zawierać będzie braki w zakresie rzetelności lub wiarygodności – Usługodawca skontaktuje się z Klientem, wykorzystując informacje kontaktowe (adres e-mail, numer telefoniczny) podane przez Klienta w formularzu zamówienia w celu uzupełnienia braków zamówienia i usunięcia wątpliwości wynikłych na tym tle. W razie nieusunięcia rzeczonych braków i wątpliwości odnośnie danych zamieszczonych przez konsumenta w formularzu Klient traci prawo do reklamacji.
 7. Klient, składając zamówienie powinien umieścić w formularzu wszelkie niezbędne dane, pozwalające na jego poprawną identyfikację, do których należą w szczególności numer telefoniczny oraz adres e-mail. Warunkiem skuteczności złożenia zamówienia, jest wskazanie przez Kupującego wszystkich danych, które pozwalają na jego prawidłową identyfikację.
 8. W przypadku prawidłowego założenia Konta przez Klienta i prawidłowo dokonanej płatności, informacja ta jest niezwłocznie przesyłana do Usługodawcy za pośrednictwem Platformy.
 9. Po otrzymaniu od Klienta niezbędnych informacji i dokonaniu płatności Usługodawca w okresie od 3 do 5 dni roboczych przesyła na Konto Klienta wszystkie informacje niezbędne do podjęcia Kuracji w wybranej Usłudze Płatnej. Jednoczasowo, drogą elektroniczną na podany przez Klienta Wywiadzie żywieniowym pogłębionym adres e-mail, wysłana zostanie automatycznie wygenerowaną wiadomość – potwierdzająca dostępność materiałów. Wiadomość ta będzie poprzedzona wiadomością potwierdzającą założenie Konta i wykupienie konkretnego Pakietu przez Klienta.
 10. Przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi z początkiem pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu, w którym zamówienie zostało potwierdzone lub, w którym Usługodawca otrzymał zapłatę za zakupiony produkt.
 11.  Zamówienia na Usługi Płatne są realizowane w dni robocze.
 12. Po złożeniu zamówienia przez Klienta oraz potwierdzeniu złożenia zamówienia przez Usługodawcę – dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Klientem, a Usługodawcą. Warunki umowy określa niniejszy regulamin.
 13. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Platformie w ramach procedury zawarcia umowy są  wprowadzane, utrwalane i dostępne  poprzez  Konto i Wywiad żywieniowy pogłębiony na Platformie Internetowej. Umowa zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Usługodawcy.
 14. Usługa Płatna zamówiona na Platformie realizowana jest na rzecz Klienta poprzez przesłanie  przez Usługodawcę Usługi Płatnej na Konto założone na Platformie Internetowej.
 15. Za miesiąc usługi określa się 30 dni kalendarzowy minionych od dnia zaksięgowania wpłaty.

 

§ 4
Płatności

 

 1. Płatności Klientów za Usługę Płatną odbywają się za pośrednictwem Systemu Płatności Online Pay-U. Klient płaci z góry za wybrany przez siebie Pakiet.
 2. Ceny i rabaty określone są na Platformie Internetowej w zakładce Cennik. Określone w Platformie ceny są cenami wyrażonymi w złotych polskich.
 3. Całkowity koszt do zapłaty w Platformie stanowi sumę ceny zamówionych Usług Płatnych w ramach danego Pakietu oraz kosztów płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na  łączny koszt do zapłaty podawane są na Platformie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Usługi Płatne.
 4. Cena podana w Platformie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia na wybrane przez siebie Usługi Płatne.
 5. Po upływie czasu na jaki Klient wykupił Usługę  Płatną,  Umowa  wygasa,  a Usługodawca pozbawia Klienta dostępu do usługi. Usługodawca daje Klientowi dostęp do podglądu wcześniej zakupionego Pakietu przez 1 miesiąc od momentu wygaśnięcia licencji. Po tym czasie dostęp do Platformy Internetowej zostaje zablokowany.
 6. Usługi Płatne nie są automatycznie odnawiane po upływie okresu ich trwania.
 7. Przed upływem czasu na jaki Klient wykupił Usługę Płatną, jest on uprawniony do jej przedłużenia  na dalsze okresy. Do przedłużenia Usługi Płatnej stosuje się przepisy niniejszego Regulaminu.
 8. Po zaksięgowaniu wpłaty od Klienta na rachunku Usługodawcy, Usługodawca wystawia fakturę VAT i przesyła ją drogą mailową na podany przez Klienta adres e-mail. Klient, akceptuje taką formę doręczenia faktur.

§ 5
Rodzaje Usług
 

 1. Usługodawca za pośrednictwem Platformy Internetowej świadczy Usługi Płatne oraz Usługi Bezpłatne.
 2. W ramach Usługi Bezpłatnej Usługodawca daje Klientowi możliwość, po wcześniejszym zarejestrowaniu się w Platformie Internetowej, korzystania z materiałów edukacyjnych i dostępu do Profilaktyki w celach edukacyjnych.
 3. Usługi Płatne polegają na udostępnieniu Klientowi treści ogólnych Platformy oraz indywidualnych w zależności od wykupionej Usługi Płatnej. Usługi Płatne polegają na udostępnieniu niezbędnych funkcjonalności Platformy w tym  umożliwiających zawarcie z Usługodawcą za pośrednictwem Platformy umowy, a szczególności polegają na:
  1. Udostępnianiu na indywidualne żądanie Klienta informacji umieszczonych w ramach Platformy poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL,  w tym informacji dotyczących Usługodawcy, Usługi Płatnej oraz informacji dotyczących sposobu zawarcia umowy i jej wykonania;
  2. Umożliwieniu na indywidualne żądanie Klienta komunikacji w celu zawarcia umowy, w tym złożenia zamówienia, w szczególności za pośrednictwem Formularza zamówienia;
  3. Umożliwieniu Klientowi założenia jego Konta, w ramach, którego może sprawdzać: swoje dane, zakupione usługi oraz pozostały czas trwania nabytej Usługi Płatnej;
  4. Prezentacji Usługi Płatnej sprzedawanej za pośrednictwem Platformy Internetowej i jej wyszukanie.
 4. Licencja na korzystanie z Usługi Płatnej jest ograniczona w czasie. Użytkownik dokonując zamówienia  określa czas trwania Usługi.
 5. Poszczególne rodzaje Usług oferowanych przez Usługodawcę zawierają:
  1. Dieta: jadłospis 7-dniowy/schemat żywieniowy przesłane na indywidualne Konto Klienta; 2 konsultacje telefoniczne w każdym miesiącu trwania Usługi Płatnej.
  2. Ruch: wykaz dopasowanych do Klienta treningów (wraz z dostępnymi nagraniami lub rodzaj koniecznej rehabilitacji); suplementacja; badanie niedoborów.
  3. Terapia: kwantowa analiza (badanie alergii i nietolerancji, niedoborów i mrok i makroelementów, obciążeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych, pasożytniczych i metalami ciężkimi, stanów nierównowagi poszczególnych organów, przyczyn dolegliwości); konsultacje kontrolne co 2 lub 3 miesiące; zalecenia (zalecenia dietetyczne, suplementacja uzupełniająca i ziołowa, terapia wspomagająca w tym rehabilitacja, akupunktura, masaż, refleksologia itp. wynikające ze specyfiki obciążenia).
  4. Profilaktyka: kwantowe badanie niedoborów mikro i makroelementów z analizą wyników; program wzmacniający na każdą porę roku.
 6. Profilaktyka odnosi się jedynie do osób zdrowych. Usługodawca nie odpowiada za skutki jej prowadzenia.
 7. Wydłużenie okresu zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Usługodawcą skutkuje określonym w  cenniku rabatem na poszczególne rodzaje usług.

 

§ 6
Reklamacje

 

 1. Do zawarcia umowy o Usługę Płatną dochodzi poprzez założenie przez Klienta Konta na Platformie, wybranie określonego Pakietu i dokonanie opłaty za wybrane Usługi.
 2. Klient kończy korzystanie z Usług po wygaśnięciu zawartej już Umowy.
 3. Zakres usług, podlegający reklamacji to przede wszystkim jakościowo-ilościowy zakres Usługi przygotowanej przez Usługodawcę .
 4. Reklamacji nie podlega długość okresu trwania zawartej umowy.
 5. Reklamacji nie podlega brak efektywności usługi będący wynikiem sposobu realizacji zaleceń przez Klienta, gdyż jest to czynnik niezależny od Usługodawcy.
 6. Reklamacji nie podlega także jakościowo-ilościowy sposób realizacji zaleceń przez Klienta.
 7. Reklamacje, o których mowa w ust. 6 powyżej są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia ich    otrzymania. Usługodawca poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych  kontaktowych Klienta podanych przez niego w zgłoszeniu reklamacyjnym.
 8. Użytkownik zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji za pomocą poczty elektronicznej (e-mail).

 

§ 7
Usterki i wymagania techniczne
 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wady Usługi Płatnej będące skutkiem niepoprawnie działającej infrastruktury Klienta.
 2. Strony wyłączają obowiązywanie rękojmi.
 3. Dostęp i korzystanie z Platformy oraz z Usługi Płatnej lub Usługi Bezpłatnej jest możliwe dla systemów operacyjnych pozwalających na korzystanie z sieci Internet i oprogramowania  posiadającego funkcjonalność przeglądarki internetowej na dowolnego typu komputerze oraz poprzez dowolne typy połączeń internetowych przy wykorzystaniu  oprogramowania przeglądarek internetowych np. Mozilla FireFox, Microsoft Internet Explorer,  Google  Chrome  i innych bądź na urządzeniach mobilnych.

 

§ 9
Obowiązek informacyjny

 

 1. Administratorem   danych   osobowych   Klienta  jest  Spółdzielnia Socjalna AVATAR z siedzibą w Rzeszowie, przy  ul.  Siemieńskiego 20a,  zarejestrowana  przez  Sąd  Rejonowy  w  Rzeszowie  pod  numerem  NIP: 517 03 89 761, KRS: 0000729865
 2. Pani/Pana  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  wykonania  umowy  zawartej pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pomocą Platformy zgodnie z art. 6 ust 1 pkt b) RODO, a w przypadku wyrażenia odrębnej zgody także dla celów marketingowych Usługodawcy. Wykonanie umowy rozumiane jest także jako korzystanie przez każdą ze stron z roszczeń przysługujących jej w ramach tej umowy. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Wszyscy Klienci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla realizacji zamówienia.
 3. Pani/Pana  dane  osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz osobom trzecim.
 4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres wymagany dla dochodzenia roszczeń przez strony,  oraz przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości. Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, będą one przetwarzane aż do czasu jej cofnięcia.
 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony  Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan,  iż  przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczącychnarusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 7. Akceptując niniejszy Regulamin wyraża Pan/Pani zgodę na przesyłanie materiałów edukacyjnych niemarketingowych, na podany w Formularzu adres e-mail, niezbędnych do przeprowadzenia Usługi przez Usługodawcę.

 

§ 11
Postanowienia końcowe

 

 1. Platforma i czynności związane z zawieraniem umów w Platformie są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi na Platformie Internetowej przed zawarciem umowy, a także - na jego żądanie w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 3. Usługodawca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym umowę o Usługę Płatną w sytuacji, kiedy Klient podejmuje próby włamania się do systemu Usługodawcy lub dokonuje nieautoryzowanych  zmian  w  programie  Usługodawcy. Jakiekolwiek  naruszenie  własności intelektualnej Usługodawcy będzie skutkowało zablokowaniem wykupionej licencji. Ponadto będą wyciągane konsekwencje zgodnie z obowiązującym prawem.
 4. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy, w tym umowy o Usługę.
 5. Wszelkie informacje podawane przez Klienta na Platformie Internetowej, w tym w wywiadzie żywieniowym pogłębionym, w szczególności informacje podawane w celu zawarcia umowy na  Platformie powinny być zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z  innych roszczeń wynikających z przepisów prawa.  Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń.
 7. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi Płatnej oraz Usługi Bezpłatnej, treści o charakterze bezprawnym.